Управни одбор

Управни одбор има седам чланова, од којих су три члана из реда запослених у Институту, а четири члана су представници оснивача.

Чланове Управног одбора из реда запослених у Институту именује оснивач на предлог Стручног савета Института.

Најмање један члан из реда запослених у Управном одбору мора бити здравствени радник са високом стручном спремом.

Чланови Управног одбора именују се на период од четири године.

 

Влада Републике Србије донела је 19. јануара 2014. године решење о именовању чланова Управног одбора, а 10. септембра 2015. године решење о именовању председника Управног одбора Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“.

I

У Управни одбор Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”, Београд именовани су:

1. за председника:
– др Нада Трифковић, специјалиста менаџмента у здравству


2. за чланове:
1)  мр Александра Савовић, магистар заштите животне средине из  Београда,
2)  др Рајко Срдић, специјалиста опште медицине из  Београда,

3) Ђорђе Вучинић из Београда,
4)  др Мирјана Милановић Чабаркапа, специјалиста медицине рада - токсиколог, Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“,
5) др Бранислав Марић, специјалиста медицине рада, Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“,
6) Бобан Ракић, специјалиста медицинске генетике, Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“.