Надзорни одбор

Надзорни одбор Института обавља надзор над радом и пословањем Института.

Надзорни одбор Института има пет чланова од којих су два члана из реда запослених у Институту, а три члана су представници оснивача.

Чланове Надзорног одбора из реда запослених у Институту именује оснивач на предлог Стручног савета Института.

Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.

 

Надзорни одбор Института:

1.        обавља надзор над радом и пословањем Института;

2.        разматра периодичне, шестомесечне и годишњи извештај о раду и пословању Института, као и завршни рачун и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима;

3.        утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Института воде уредно и у складу са прописима;

4.        врши увид у спровођење Закона и других прописа у вези са финансијским пословањем;

5.        врши увид у спровођење одлука Управног одбора;

6.        доноси Пословник о свом раду;

7.        обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом

 

Влада Републике Србије донела је 4.јуна2009. и 23. јула 2015. годинерешење о именовању чланова Надзорногодбора Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“.

 

У Надзорни одбор Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”, Београд именују се:

1. за председника:
– Милена Костић, виши педагог у пензији;

2. за чланове:
1) др Саша Мирковић, специјалиста Опште хирургије, Клиничко-болнички центар „Бежанијска Коса“, Београд;
2) др Зоран Шекуларац, специјалистамедицине рада, Институт за рехабилитацију Београд;
3) Радмила Лековић, административни радник, Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”, Београд;
4) др Бранислав Марић, специјалистамедицине рада, Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”, Београд