Стручни колегијум

Стручни колегијум Института је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне ставове.

 

Ставови, мишљења и предлози Стручног колегијума достављају се директору у писменој форми.

 

Чланове Стручног колегијума чине руководиоци организационих јединица здравствене струке.

 

Стручни колегијум Института састаје се најмање једанпут месечно.

 

Стручни колегијум бира председавајућег на период од годину дана.

 

Стручни колегијум доноси Пословник о свом раду.