Стручни савет

Стручни савет

Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора Института.

 

Стручни савет има шестчланова.

 

Чланови Стручног савета су здравствени радници са високом стручном спремом, које на предлог организационих јединица Института именује директор Института.

 

У раду Стручног савета учествује и главна сестра Института.

 

Директор Института не може бити члан Стручног савета.

 

Савет се састаје најмање једном у 30 дана.

 

 

Стручни савет:

1.       разматра и одлучује о питањима стручног рада Института;

2.       предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Института;

3.       предлаже план стручног усавршавања

4.       предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у Институту;

5.       прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Институту;

6.       предлаже оснивачу чланове Управног и Надзорног одбора из Института;

7.       предлаже директору чланове Етичког одбора;

8.       предлаже директору чланове комисије за унапређење квалитета рада

9.       доноси Пословник о свом раду;

10.    обавља и друге послове утврђене Законом;

11.    предлаже директору акт о организацији и организацији и систематизацији послова после консултације са репрезентативним синдикатима.

 

 

На основу члана 22. Статута Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ у поступку о предлозима организационих јединица Института  за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, доносим следеће

РЕШЕЊЕ

Формира се се Стручни савет Института за као саветодавно тело директора и Управног одбора Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ са положајем, улогом, овлашћењима и одговорностима утврђеним Законом о здравственој заштити и Статутом Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“.

Именују се:

1. др сци мед Срђан Борјановић за председника

2. прим. др Милан Спасојевић за заменика

3. др Верица Бјекић-Павловић за секретара

4. прим. др Слађана Вуковић за члана

5. прим. др Бранка Шуштран за члана

6. др сци мед Срмена Крстев за члана.

 

У раду Стручног савета учествоваће Јованка Вучковић, главна сестра Института.

Стручне, административно техничке и друге послове за потребе Стручног савета Института обављаће Служба за правне, економско-финансијске, опште и техничке послове Института.

 

ДИРЕКТОР

 

Проф. др Александар Миловановић