Етички одбор

Етички одбор Института је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике.

 

Директор Института именује Етички одбор на предлог Стручног савета.

 

Чланови Етичког одбора именују се из реда запослених здравствених радника Института и грађана са завршеним правним факултетом, који живе или раде на територији за коју је Институт основан.

Етички одбор има пет чланова, од којих су три из реда запослених у Институту, а два су представници грађана.

 

 

Задаци Етичког одбора су да:

  1. прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности;
  2. даје сагласност за спровођење научних истраживања, медицинских огледа, као и клиничких испитивања лекова и медицинских средстава у Институту, односно да прати њихово спровођење;
  3. доноси одлуке и разматра стручна питања у вези са узимањем делова људског тела у медицинске и научно-наставне сврхе, у складу са законом;
  4. прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, посебно у области давања сагласности пацијента за предложену медицинску меру;
  5. прати, анализира и даје мишљења о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и о увођењу нових здравствених технологија;
  6. доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности;
  7. врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите;
  8. разматра и друга етичка питања у обављању делатности Института;
  9. доноси Пословник о свом раду.