КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА

На основу Плана стручног усавршавања и акредитованих стручних састанака, курсева објављених на интернет страници Здравственог савета Републике Србије, редовно се спроводи континуирана медицинска едукација (КМЕ) медицинских сестара и здравствених техничара у организацији Института и Удружења медицинских сестара и техничара „СЕСТРИНСТВО“.
 
Сви учесници нашег програма се упознају са ризицима на раду, кроз едукацију о значају крвнопреносивих инфекција међу здравственим радницима, значају стреса на раду, мерама заштите на радним местима са повећаним ризиком. Учесници стичу знањао професионалним ризицима физичких, биолошких, психосоцијалних, ергономских штетности на раду и индувидуалним факторима ризика.
 
Кроз курсеве се полазници информишу како се одређени ризици, индивидуални или професионални, могу адекватно решавати програмима промоције здравља на раду (стрес на раду, организација рада, ергономска решења, користи од вакцинације, безбедан рад, нови здравствени ризици и др).
 
Учесници се такође информишу о спровођењу специфичних, неспецифичних и општих мера и активности примарне превенције професионалних обољења, болести у вези са радом и повреда на раду и то у складу са  проценом  ризика радног места и стичу вештине и  практична знања о томе како треба планирати, спровести и евалуирати адекватан програм промоције здравља на радним местима.
 
У спровођењу едукативног програма учествује мултидисциплинарни тим (лекари –специјалисти медицине рада и других специјалности из области делатности Института, медицинске сестре, психолози, дефектолози, социјални радник, инжењери заштите на раду, генетичари, дијететичари, физиотерапеути).
 
 
 
ЗАШТО
 
Циљ програма континуиране едукације је унапређење и очување здравља радноактивног становништва, развој здравог окружења у радној и животној средини и афирмација здравих стилова живота кроз спровођење специфичних, неспецифичних и општих мера и активности примарне превенције професионалних обољења, болести у вези са радом и повреда на раду и то у складу са проценом  ризика тј.штетности радног места.
 
ШТА
 
Три основна сегмента промоције здравља и превенције болести (превенција, здравствено васпитање, здравствена заштита) се преклапају и као заједничку потребу исказују неопходност едукације на свим нивоима.
 
Садржај едукативних метода промоције здравља односи се на сва три сегмента.
 
Превенција:
 
Дефиниција и концепт промоције здравља и промоције здравља на раду
Начин спровођења промоције здравља на раду
Преглед професионалних ризика
Евалуација утицаја фактора радне средине на здравље
Професионалне болести
Болести у вези са радом
Повреде на раду
Рано откривање малигних болести
Индивидуални фактори ризика
Одређивање и планирање приоритета у промоцији здравља на раду.
Препознавање најважнијих професионалних ризика(физичких, хемијских, биолошких и психосоцијалних штетности, опасности на раду)
Стимулисање здравог начина рада (превазилажење стреса, ноћни рад).
Здравствена заштита на раду:
 
Начини за превазилажење ризика, мере заштите на раду.
Побољшање услова на раду који обухватају све елементе радне средине (бука, ергономски фактори, токсичне хемикалије, квалитет ваздуха, дизајн радног места, безбедно подизање терета, темпо рада, насиље на раду).
Организација рада
Здравствено васпитање:
 
Здрав стил живота  (телесна тежина, здрава исхрана, физичка активност, хигијена, пушење, употреба алкохола и дрога).
Друштвено окружење (међуљудски односи, доношење одлука, политика и пракса управе, као и односи са запосленима).
КОМЕ
 
Програм је намењен радноактивној популацији.
 
Први ниво је радник са својим физичким, психичким и психофизиолошким карактеристикама и устаљеним стилом живота. Радник мора бити обучен за обављање конкретног посла и упознат са свим ризицима на радном месту. Код радника се развија свест о неопходности примене мера личне заштите.Подизање културе становања, културе облачења, исправљање одређених хигијенских навика, навика у исхрани и утиче се на променустила живота.
 
Други и трећи ниво је едукација доносиоца одлука.То су послодавци и политичари који треба да прихвате и подрже моделе здравствене превенције,због чега морају да схвате позитивне ефекте његове имплементације. Након тога је лакше разговарати о доношењу законских решења, прописа и улагању у саме програме.
 
КАКО
 
Здравствено васпитном методом:
 
Стратегија стицања вештина – едукативна метода рада: групни рад, креативне радионице, стицање вештина (демонстрације, вежбе), едукативна истраживања, моделовање и модификација понашања.
 
 
Руководилац едукације                                                   
 
Јованка Вучковић,специјалиста струковна медицинска сестра
 
Главна сестра Института